சனி, 23 ஜூலை, 2011

குளிர்றாட்டி தீர்த்தம்நானும் எனது தஞ்சாவூர் நண்பர்களும் குளிறாட்டி தீர்த்தம் சென்றோம் ,. சதுரகிரி மலையில் தான் ,. அதன் சில புகை படங்கள் கீழே ,.